Dle nařízení ÚZIS je nutné odesílat informace o všech vyšetřených vzorcích/pacientech na portál ISIN.

CovIT umožňuje připravit tento export se všemi zvolenými pacienty a uložit jej do souboru. Vlastní nahrání je prováděno "ručně" a je na uživateli, aby zajistil toto nahrání. Postup nahrání není součástí tohoto dokumentu.

Obecné informace

Export pro ISIN je možný těmito způsoby:

 1. celá databáze
 2. vybraní pacienti
 3. vybraní pacienti v tesovacím režimu

Pro výše uvedené způsoby jsou exportováni pouze pacienti pro něž platí:

 1. formulář je uzavřen 
 2. export do ISIN nebyl proveden (příznak Záznam pro ISIN exportován není zatržen)
 3. jsou vyplněna všechna nezbytná pole správně.

Důležité pro export:

 • každý vyexportovaný soubor, který obsahuje alespoň jednoho pacienta, musí být nahrán do ISIN aplikace
 • po ukončení exportu je zobrazeno kontrolní hlášení o exportu, které je vhodné si uložit
 • před prvním exportem je nutné provést nastavení exportu pro vaši laboratoř
  • Globální nastavní exportu provádí administrátor aplikace na základě informací od klienta. Toto nastavení je nutné konzultovat s administátorem
 • pouze jeden uživatel v jednom čase může exportovat data pro ISIN
 • u záznamů, které jsou právě exportovány, není možné změnit stav (tj. otevřít dokument), dokud export neskončí

Postup při exportu

 1. vyberte pacienty, která chcete exportovat
 2. zvolte: Export for ISIN
 3. po ukončení exportu se vám zobrazí následující Kontrolní hlášení o exportu:
 4. zkopírujte si všechny informace z okna (1) do textového editoru pro budoucí analýzu a opravu chyb
 5. stiskněte tlačítko (2) Save export file
 6. podle nastavení vašeho prohlížeče se vám zobrazí dialogové okno pro uložení exportovaného souboru a nebo se soubor přímo uloží na váš disk
 7. soubor nahrejte do ISIN

Export pro ISIN v testovacím režimu

 • je simulován export vybraných pacientů a zobrazeno kontrolní hlášení o exportu
 • pacienti nejsou označeni příznakem - Záznam pro ISIN exportován

Kontrolní hlášení o exportu

první řádek obsahuje název studie, čas exportu a název exportovaného souboru

chyby - obecné chyby které vznikly při exportuchybyobecné chyby které vznikly při exportu
(2)v závorce je vždy uveden počet vzorků, které jsou vyjmenovány za dvojtečkou
Cov Idsvzorky ve formátu "Interní ID laboratoře"
Patient Idsvzorky ve formátu id pacienta
exportedvzorky, které byly úspěšně vyexportovány do souboru
unexportedvzorky, které obsahují chybu. Seznam chyb je na konci reportu
skippedvzorky, které byly při exportu vynechány a to z důvodu že již byly vyexportovány nebo formulář není uzavřen.
error list

následuje seznam všech unexported vzorků.

5759: datum narození, rodé číslo, *** details:

číslo je Patient id

po něm následuje výčet položek, které obsahují chybu

*** ukončují seznam chyb

details: podbrobý popis chyby - vhodné pro další případnou analýzu administrátory aplikace.

Uzavřený formulář:

 • po otevření formuláře je v záhlaví vidět informaci o jeho aktuálním stavu. Stav Dokončeno indikuje uzavření formuláře a jeho připravenost pro export.

Indikace Záznam pro ISIN exportován

 • v případě, že export pro ISIN do souboru proběhl v porádku, je tento checkbox zatržen. 
 • je možné jej znovu vypnout pro potřeby opětovného exportu do souboru (nutno otevřít dokument, provést změny, odtrhnout checkbox a dokument opět uzavřít)
 • důležité: tento checkbox neindikuje informaci, zdali je záznam v databázi ISIN, je to pouze indikace, že záznam byl exportován do souboru.

Pole nezbytná pro ISIN export

pole označená (*) jsou povinná.

 • Pacient:
 1. (*) Číslo pojištěnce a/nebo rodné číslo - musí vyhovovat kontrole na rodné číslo
 2. (*) Datum narození
 3. Jméno
 4. (*) Příjmení
 5. Pohlaví - není-li vyplněno, vloží se žena
 6. Telefonní číslo
 7. Adresa
 8. Město
 9. PSČ
 10. (*) Zdravotní pojišťovna - použijí se první 3 znaky v řetězci. Tyto znaky musí být číslo.
 • Lékař a žádanka:
 1. (*) IČP - pokud není vyplněno, pak se vloží 00000000
 2. Jméno lékaře - pokud není vyplněno, pak se vloží předvolený text
 3. Indikace
  1. "výzkum" je převedn na Samoplátce
  2. není-li vyplněno, pak je nastaven Lékař
 4. (*) Datum odběru
 5. (*) Kód diagnózy - z kódu jsou odstraněny tečky a mezery
 6. Odběr - není-li vyplněn, je nastaven jako První
 7. ÚZIS elektronická žádanka ID - je automaticky vyplněna při vytváření pacienta
 • Výsledek:
 1. (*) Interní ID laboratoře - jedinečná identifikace vzorku vrámci laboratoře. Toto ID je používáno v případě doplňující komunikace s ISIN.
 2. (*) Datum zpracování v laboratoři
 3. Datum odeslání výsledku - datum, kdy byl výsledek předán pacientovi nebo žadateli. Pokud není vyplněno, pak se automaticky vloží historické datum 1900-01-01, které indikuje, že výsledek zatím nebyl odeslán
 4. (*) Výsledek testu
  1. Infekce prokázána → POZIT
  2. Infekce neprokázána → NEGAT
  3. Špatný odběr → NELZE
  4. Výsledek nejasný, Jiné nebo nevyplněno → záznam není exportován

Nastavení exportu - laboratoř

 • laboratoř, která provádí test

ICZ - ičz dle číselníku
ICP - ičp dle číselníku
ICO - ičo
odb - odbornost pro dané ičp dle číselníku
ns - nákladové středisko
zkratka - jednoznačná identifikace laboratoře
celeJmeno - celé jméno lékaře
adresa - adreasa laboratoře
nazevPracoviste - název laboratoře
testMethodId - kód používané testovací metody danou laboratoří dle číselníku
testMethodName - plné jméno používané testovací metody, např: "19935 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCR)"

Filtrace exportovaných dat

Pro možnost exportu pouze vybraných dat systém umožňuje vybrat požadovaná data pro export pomocí filtrů při zobrazování pacientů.

Další nastavení

 • základní nastavení exportu
 • další nastavení vhodné pro potřeby testování a řešení krizových scénářů

lastUsedExportNumber - počítadlo naposledy exportovaného souboru
lastExportFileName = "";  - jméno naposledy exportovaného souboru
lastExportTimeStamp = ""; - čas naposledy exportovaného souboru
maxExportedPatients = Integer.MAX_VALUE;  - maximální počet pacientů v exportu
exportUnclosedForms = false; - možnost exportovat dosud neuzavřené formuláře
exportAlreadyExportedForms = false; - možnost exportovat již exportované formuláře, kontrola příznaku je potlačena
exportListedIds = new ArrayList<>();  - seznam pacientů, kteří budou exportování ve formátu [12, 32, 55, 57 ], kde čísla jsou id pacient
formatExportedXml = false; – xml je formátováno pro snadnější čtení v textovém editoru
setIsinExportFlag = true; - po úspěšném exportu je nastaven příznak "Záznam pro ISIN exportován"
replaceEmptyBirthDate - možnost nahradit prázdné datum narození hodnotou 1900-01-01
replaceEmptySampleDate - možnost nahradit prázdné datum odběru hodnotou 1900-01-01
replaceEmptyProcessingDate - možnost nahradit prázdné datum zpracování v laboratoři hodnotou 1900-01-01
replaceEmptyReleaseDate - možnost nahradit prázdné datum předání výsledku hodnotou 1900-01-01
replaceEmptyHealthInsurance - možnost nahradit prázdnou pojišťovnu hodnotou 000
replaceEmptyRequesterIcp - možnost nahradit prázdné ICP hodnotou 00000000
replaceEmptyRequesterName - možnost nahradit prázdné jméno lékaře hodnotou "jméno nebylo zadáno"


 • No labels