Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Manuál slouží pro uživatele systému Clindata s přidělenou rolí DATAMANGER. Pro přístup do systému kontaktujte prosím koordinátora klinické studie, případně správce systému Clindata.